PRIEBEH NORMÁLNEHO TEHOTENSTVA

MUDr. Ján Varga, PhD., MSc.

 

Tehotenstvo predstavuje fyziologický, normálny stav, ktorý vo svojej podstate nemožno pokladať za žiadne „ochorenie“. Patologické, t.j. chorobné stavy pridružené k tehotenstvu je možné pri adekvátnej prenatálnej starostlivosti včas odhaliť a vhodne ich liečiť. Rovnako tak aj väčšinu patologických stavov súvisiacich s plodom možno pri dostatočnej prenatálnej starostlivosti odhaliť a ponúknuť tak pacientke rôzne možnosti riešenia týchto situácií.

 

Za normálnu dĺžku tehotenstva považujeme 280 dní +/- 14 dní, t.j. 266 – 294 dní (40 týždňov +/- 2 týždne). V prípade normálneho, nekomplikovaného tehotenstva za bezpečné obdobie pre narodenie plodu považujeme obdobie po 37 týždni, t.j. ukončených 259 dní gravidity.

 

I trimester

Prvotne prichádza pacientka do gynekologickej ambulancie k vyšetreniu zvyčajne pre absenciu menštruácie. Vzhľadom k možnej rýchlej diagnostike tehotenstva pomocou tehotenského testu väčšina pacientok príde aj s informáciou pozitivity tohto testu. Baby test je voľne dostupný v lekárni a funguje na princípe dôkazu tehotenského hormónu v moči pacientky. Samotná prítomnosť tohto hormónu v moči a pozitivita tehotenského testu ešte nepotvrdzuje normálne, vnútromaternicové tehotenstvo. To, že sa nejedná o mimomaternicové tehotenstvo tento test odlíšiť nevie. Prvou otázkou gynekológa v ambulancii tak bude prvý deň poslednej menštruácie (prvý deň posledného menštruačného krvácania). Na základe tohto dátumu určí „vek“ tehotenstva, ako aj odhadovaný dátum termínu pôrodu. Odlíšenie mimomaternicového a vnútromaternicového tehotenstva je možné stanovením hodnôt tehotenského hormónu v krvi ako aj ultrazvukovým vyšetrením.

Základ prvého vyšetrenia u gynekológa je v tomto prípade ultrazvukové vyšetrenie, ktoré sa vykonáva vaginálnou sondou. Záverom vyšetrenia je potvrdenie normálneho, vnútromaternicového tehotenstva, určenie počtu plodov, jeho veľkosť meraním temeno-kostrčovej vzdialenosti (CRL = crown-rump length) – čo stanoví vek plodu, ako aj potvrdenie vitality plodu – pumpujúci zhluk buniek, ako základ budúceho srdca plodu. Je treba mať na pamäti, že tieto nálezy je možno pozorovať v 6-7 týždni tehotenstva, kedy veľkosť plodu  (CRL) nie je väčšia ako 13mm a váha 0.5g. V prípade, ak je tehotenstvo v nižšom týždni, a nie je možné spoľahlivo určiť jednotlivé závery objedná gynekológ pacientku k opätovnému vyšetreniu po prepočte veku plodu tak, aby jednotlivé nálezy bolo možné pri ďalšom vyšetrení pozorovať.

Druhé vyšetrenie nasleduje po 10 týždni tehotenstva. Pacientke odoberáme krv na základné vyšetrenie krvného obrazu, vnútorného prostredia, krvnej skupiny  a Rh faktor, sérologické vyšetrenia (HIV, Syfilis, hepatitída B a C, toxoplazmóza, rubeola, CMV), titer anti-erytrocytových protilátok, ako aj na vyšetrenie štítnej žľazy (TSH, anti-TPO). Každú pacientku vyšetrujeme v zrkadlách a u rizikových pacientok realizujeme onkocytologické vyšetrenie. Na rozhraní prvého a druhého trimestra odoberáme pacientke krv k stanoveniu hladiny PAPP-A a fβHCG (PAPP-A – Pregnancy Associated Plasma Protein-A, fβHCG – voľná podjednotka ľudského choriového gonadotropínu). Taktiež realizujeme špecifické ultrazvukové vyšetrenie (dĺžka plodu – CRL je v tomto období 45-84mm). Krvné výsledky, ultrazvukové merania a anamnestické údaje matky po prerátaní programom stanovia individuálne riziko postihnutia plodu Downovým syndrómom a inými chromozómovými aberáciami (tzv. kombinovaný test).

II trimester

S každým dňom tehotenstva riziko spontánneho potratu klesá. S ukončeným I trimestrom ustupuje, v dôsledku poklesu tehotenského hormónu, aj častá nevoľnosť a zvracanie pacientky. Kontrola v II trimestri je realizovaná v 16 týždni gravidity. V tejto fáze tehotenstva odoberáme krv a stanovuje hladiny (tHCG, AFP – alfafetoproteín, uE3 – nekonjugovaný estriol). Kombináciou tohto vyšetrenia a predchádzajúcich dvoch vyšetrení vieme stanoviť individualizované riziko pravdepodobnosti Downovho syndrómu u plodu (integrovaný test). O pozitivite testu hovoríme ak je riziko pravdepodobnosti 1:300 a vyššie. V tomto období končí organogenéza (vývoj orgánov) u plodu. V období 20 týždňa gravidity mamičky začínajú pociťovať pohyby plodu, u prvorodičiek je to zvyčajne o niečo neskôr (22 týždeň). Kontrola v 20 týždni tehotenstva je zameraná najmä na podrobné ultrazvukové vyšetrenie plodu. Pomocou tohto vyšetrenia vieme u plodu potvrdiť či vylúčiť prítomnosť rôznych odchýlok vývoja od normy, ako aj prítomnosť genetických syndrómov. V prípade negativity integrovaného testu a normálneho nálezu ultrazvukového vyšetrenia v 20 týždni je vysoká pravdepodobnosť normálneho vývoja plodu. Pri podozrení na vrodenú vývojovú chybu plodu, pri rôznych syndrómoch (najčastejšie Downov syndróm) pacientke navrhujeme amniocentézu (odber plodovej vody). Pomocou amniocentézy je možno potvrdiť, či vylúčiť geneticky podmienenú vrodenú vývojovú chybu plodu. Je však treba pacientku poučiť aj o riziku potratu plodu pri amniocentéze, ktoré štatisticky predstavuje 1:100. Pri kontrole na rozhraní II a III trimestra (24 týždeň), okrem štandardných vyšetrení, ktoré absolvuje pacientka pri každej návšteve (hmotnosť, tlak krvi, vyšetrenia moču, gynekologické vyšetrenie) vyšetríme u pacientky aj krvný obraz a test na gestačný diabetes mellitus (oGTT = orálny glukózový tolerančný test).

 

III trimester

Pre posledný trimester je typické zvyšovanie váhy plodu. Pri ďalšej kontrole, v 28 týždni gravidity, je jeho váha už okolo 1 kg. Výrazne sa rozpína aj maternica a začína rozpínať aj dolnú časť hrudného koša, čo sa môže prejaviť miernymi bolesťami v tejto oblasti. Pri tejto kontrole absolvujú pacientky s krvnou skupinou 0, alebo Rh faktorom negatívnym okrem štandardných vyšetrení aj vyšetrenie krvi na prítomnosť anti-erytrocytových protilátok.

V okolí 32 týždňa rastie plod najrýchlejšie. Každý týždeň priberie na váhe približne 150-200g. Preto pri tejto kontrole realizujeme tretie ultrazvukové vyšetrenie. Podstatou toho vyšetrenia je určenie veľkosti plodu (biometria) a jeho odhadovanej hmotnosti (EFBW), určenie množstva plodovej vody, polohu a stupeň zrelosti placenty, ako aj prietok krvi v pupočníku a v plode. Toto obdobie je enormne dôležité pre plod aj z ďalšieho ohľadu. Tvoria sa špecifické bunky pľúc, ktoré produkujú surfaktant, substanciu vystieľajúcu alveoly pľúc, čo bráni ich kolapsu po narodení novorodenca. Preto deti narodené pred 32 týždňom tehotenstva majú dychové obtiaže.

Poslednú kontrolu u spádového gynekológa absolvuje tehotná v 36 týždni tehotenstva. Okrem štandardných vyšetrení absolvuje pacientka aj výter z pošvy na kultivačné vyšetrenie (GBS – skupina B streptokokov). Podstatou tohto vyšetrenia je vylúčenie prítomnosti špecifickej baktérie – Streptococcus agalactiae, ktorý predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre plod pri pôrode. Samotná bakteriálna infekcia u ženy nemusí spôsobovať žiadne klinické obtiaže a je pre ženu takmer bezvýznamná, vyskytuje sa približne u 20% žien. Pri potvrdení kolonizácie pošvy touto baktériou dostáva žena pred pôrodom antibiotiká ako prevenciu pred infekciou plodu pri vaginálnom pôrode. Pri cisárskom reze a neodtečenej plodovej vode antibiotiká pred pôrodom nie sú potrebné. Po 36 týždni tehotenstva je pacientka ďalej sledovaná v pôrodnici a to pri fyziologickej gravidite vo frekvencii raz za týždeň až do termínu pôrodu. Tehotná absolvuje gynekologické vyšetrenie, vyšetrenie tlaku a moču a kardiotokografické vyšetrenie (KTG). KTG je bezpečné vyšetrenie pre matku aj plod, ktoré pracuje na princípe ultrazvuku. Pomocou dvoch externých sond priložených na bruchu mamičky možno snímať srdcovú frekvenciu plodu a prítomnosť tonizácii (kontrakcií) maternice. Po termíne pôrodu vyšetrujeme pacientku každé dva dni a v 42 týždni zvyčajne pacientku hospitalizujeme a pôrod indukujeme.

 

Tehotenstvo predstavuje fyziologický, normálny stav, ktorý vo svojej podstate nemožno pokladať za žiadne „ochorenie“. V súčasnosti v rozvinutých krajinách pri štandardnom režime stravovania a fungovania nie je potrebná žiadna špeciálna suplementácia. Najdôležitejšie sú pravidelné kontroly prenatálnej poradne a absolvovanie predpísaných vyšetrení. Akékoľvek nadvyšetrovanie v priebehu normálneho tehotenstva nemá medicínsky zmysel.

 

Možno by vás zaujímalo:

SKRÍNINGOVÉ VYŠETRENIA POČAS TEHOTENSTVA

DOHĽAD NAD RIZIKOVOU ŤARCHAVOSŤOU